COSP Nr: ......../ ...............

Numele şi prenumele beneficiarului:

Data şi locul nașterii:

Domiciliul: 

Şcoala/Instituţia:

Prof. itinerant si de sprijin:

Înv. /Profesor

Probleme cu care se confruntă copilul / elevul (rezultate ale evaluării complexe): întârziere mintală uşoară, tulburări instrumentale,  tulburări de învăţare

 

Priorităţi pentru perioada: an şcolar 2019-2020

  • formarea deprinderilor de a se exprima corect din punct de vedere gramatical, îmbogăţirea vocabularului;
  • dezvoltarea abilităţilor de scris-citit;
  • dezvoltarea abilităţilor de calcul matematic în concentrul 0-100, cu sau fără suport concret;
  • dezvoltarea abilităţilor psihomotrice;
  • stimularea încrederii în sine.

Domenii / arii de intervenţie: cognitiv, psihomotric, socio-emoţiona

Domeniul de intervenţie: cognitiv

 

Competenţe / Conţinuturi

 

Metode şi mijloace de realizare

Perioada de intervenţie

 

Criterii minimale de apreciere a progreselor

Metode şi instrumente de evaluare

Dezvoltarea abilităților de comunicare și limbaj:

- să comunice oral

·   Formularea unei păreri; dialoguri pe diverse teme; reguli de vorbire eficientă; povestirea unor întâmplări.

- să recunoască literele alfabetului

·   Exerciţii şi jocuri de dezvoltare a auzului fonematic, de conştientizare a legăturii dintre fonem şi grafemul corespunzător;

·   Asocierea literă – sunet;

·   Asocierea sunet – grafem.

- să citească şi scrie corect litere

·   Citirea şi scrierea literei

·   Exerciţii diverse de scriere şi de citire, cu fixarea semnificaţiei literelor.

- să citească corect silabe

·   compunerea şi descompunerea silabelor.

- să scrie corect silabe

·   silabe scrise: pe tablă, pe caiet prin copiere şi dictare.

 

- să citească corect cuvinte

·   Exerciţii de analiză a cuvântului; compunerea şi descompunerea unor cuvinte în silabe;citirea silabelor scrise pe tablă şi pe caiet; cuvinte cu sens asemănător; cuvinte cu sens opus; diverse exerciţii şi jocuri didactice.

- să scrie corect cuvinte

·   Silabe/cuvinte scrise: pe tablă, pe caiet, prin copiere şi dictare; completare de lacune în cuvinte; dictări pe silabe şi cuvinte; dictări de cuvinte cu grupuri de litere; exerciţii de reconstituire a cuvintelor din litere /silabe mobile; formare de cuvinte după dictare de silabe; diverse exerciţii şi jocuri didactice.

- să citească corect propoziţii

·   Citire de propoziţii cu dificultăţi variabile; citirea de propoziţii cu respectarea semnelor de punctuaţie; exerciţii de lexie ritmică, poezii, ghicitori, texte scurte; reconstituire de propoziţii din cuvinte scrise pe jetoane.

- să scrie corect propoziţii

·   Copiere şi dictare de propoziţii însoţită de analiza şi sinteza cuvintelor; copiere de propoziţii cu dificultăţi progresive; exerciţii de copiere sau dictare, numărarea cuvintelor, scrierea sau sublinierea lor în culori diferite; completarea propoziţiilor lacunare; alcătuire de propoziţii pornind de la cuvinte date, imagini.

Dezvoltarea abilităților logico-matematice:

·   să opereze cu conceptul de număr 

·   Numere naturale  0- 100, numărare crescător şi descrescător; identificarea vecinilor unui număr dat.

 

- să efectueze operaţii de adunare şi scădere cu numere mai mici decât 100

·   Exerciţii de adunare şi scădere cu numere naturale mai mici decât 100 fără şi cu trecere peste ordin, oral sau scris.

- să conştientizeze şi să opereze cu noţiunile de geometrie, figuri geometrice

·   Exerciţii de recunoaştere şi desenare a formelor şi figurilor geometrice (linia, punctul, triunghiul, pătratul, dreptunghiul, cercul, ovalul etc.

- să opereze cu unităţi de măsură 

·   Diferenţierea unităţilor de măsură; însușirea corectă a unităților de măsură.

Conversaţia

Explicaţia

Dialogul

Exerciţiul

Demonstraţia

Joc didactic

Manualul de comunicare în limba română

Cărţi şi caiete special

Soft educaţional

Fişe de lucru

Planşe

Jetoane

Domino literar

Cuvinte încrucişate

Tablă magnetică

Exerciţiul

Demonstraţia

Problematizarea

Conversaţia

Explicaţia

Dialogul

Joc didactic

Manualul de matematică şi explorarea mediului

Cărţi şi caiete special

Soft educaţional

Fişe de lucru

Planşe

Jetoane

Tablă magnetică

noiembrie 2019

noiembrie -

decembrie

ianuarie -

martie 2020

aprilie -

iunie 2020

noiembrie 2019

noiembrie -

decembrie 2019

ianuarie -

martie 2020  

aprilie -

iunie 2020

-    comunică eficient; participă şi construieşte dialoguri; povesteşte întâmplări adevărate sau imaginare;

- recunoaşte toate literele alfabetului;

-          - citeşte şi scrie corect litere;

- compune şi descompune silabe date;

- citeşte şi scrie silabe la tablă sau pe caiet.

- citeşte corect cuvinte mono, bi şi polisilabice;

- scrie cuvinte cu sens după diverse imagini; cuvinte cu grupuri de litere; scrie cuvinte după dictare sau autodictare; completează cuvinte lacunare;

- alcătuieşte oral propoziţii simple, cu şi fără suport imagistic, cu şi fără cuvinte date;

- citeşte corect propoziţii;

- scrie corect propoziţii la tablă şi pe caiet; completează propoziţii lacunare; scrie propoziţii după dictare; alcătuieşte propoziţii cu cuvinte date;

-    numără crescător şi descresător în concentrul 0 – 100;

-    identifică vecinii unui număr;

- efectuează adunări şi scăderi în concentrul 0 – 100, oral sau scris;

- recunoaşte şi reproduce forme şi figuri geometrice;

-     operează cu unităţile de măsură învăţate.

Evaluare orală

Evaluare scrisă

Aprecieri verbale

Fişe de evaluare

Observaţia

Evaluare orală

Evaluare scrisă

Aprecieri verbale

Fişe de evaluare

Observaţia

 

DOMENIUL PSIHOMOTRICITĂŢII

 

Obiective / conţinuturi

 

 

Metode şi mijloace de realizare

 

Perioada de intervenţie

 

Criterii minimale de apreciere a progreselor

 

Metode şi instrumente de evaluare

Dezvoltarea abilităţilor pereptiv-motrice

·     Identificarea culorilor unor obiecte cunoscute din mediu apropiat sau din imagini; recunoaşterea în contexte diferite patru culori uzuale - roşu, galben, albastru, verde; gruparea unor obiecte cunoscute după culoare.

·     Asocierea formelor geometrice - cercul şi dreptunghiul - cu obiectele din mediul cunoscut;  identificarea şi discriminarea formelor  geometrice.

-    recuperarea tulburărilor de orientare şi structurare temporală

·     Enumerarea acţiunilor dintr-o zi;  denumirea zilelor săptămânii; denumirea lunile anului; enumerarea anotimpurilor în ordinea lor cronologică.

Conversaţia

Demonstraţia

Exerciţiul

Munca dirijată şi independentă

Jetoane;

Planşe 

Puzzle;

Incastru;

Jucării.

noiembrie 2019

ianuarie – februarie 2020

martie – aprilie  2020

mai  - iunie 2020

- identifică culorile indicate;

- grupează obiecte, jucării după un criteriu dat;

- recunoaşte şi denumeşte formele geometrice simple: pătrat, dreptunghi, triunghi, cerc;

- asociază formele cu obiectele naturale din mediul ambiental;

- relatează activităţi proprii dintr-o anumită zi;

- recunoaşte pe planşă ordinea acţiunilor zilnice;

- denumeşte zilele săptămânii;

- denumeşte lunile anului;

- denumeşte anotimpurile;

Fişe de evaluare

Observaţia

Jocul anotimpurilor

Aprecieri verbale

 

DOMENIUL SOCIO-EMOŢIONAL

 

Obiective / conţinuturi

 

Metode şi mijloace de realizare

 

Perioada de intervenţie

 

Criterii minimale de apreciere a progreselor

Metode şi instrumente de evaluare

- dezvoltarea abilităţii de a interacţiona pozitiv cu cei din jur

·   Crearea unor situaţii de comunicare prin: jocuri libere cu alţi copii, jocuri de comunicare prin gest, mimică, pantomimă şi cuvinte, poveşti sociale şi terapeutice, activităţi practice în care să interacţioneze utilizând modelul adultului, jocuri didactice.

-   dezvoltarea abilităţilor intra şi interpersonale

·  Utilizarea unor tehnici specific dezvoltării interumene, tehnici de gestionare a relaţiilor prin: joc de rol şi dramatizare, analiza asemănărilor dintre colegi după anumite criterii, jocuri de identificare;

·  Respectarea unor reguli aferente unei situaţii sociale;

·  Utilizarea dramatizării în formarea comportamentelor pozitive.

·  autoreglare emoţională

-   Identificarea şi familiarizarea cu emoţiile de bază prin jocuri de recunoaştere şi denumire a diferitelor emoţii – simple şi complexe, poveşti sociale;

-   Exprimarea şi gestionarea emoţiilor prin utilizarea jocului de rol şi dramatizare, jocuri didactice de ordonare,grupare, selectare a imaginilor care redau stări emoţionale, etc.

- dezvoltarea abilităţilor necesare pentru participarea activă şi responsabilă la viaţa socială

·   Se prezintă în manieră proprie – nume şi prenume, şcoala, clasa, localitatea, adresa;

·   Sesizează potenţialele pericole; respectă reguli în diferite contexte, urmează o succesiune de instrucţiuni date;

·   Participă activ la activitatea şcolară;

·   Iniţiază jocuri în grupuri de colegi; îşi manifestă preferinţa pentru pentru alegerea unui anumit tip de joc;

·   Este responsabil pentru o animită activitate acasă / la şcoală;

·   Respectă drepturile şi lucrurile altora;

·    Respectă reguli de comportament în diferite contexte – familie, şcoală, locuri publice, ocazii speciale;

·    Îşi exprimă ataşamentul faţă de diverse persoane; îşi exprime emoţiile; îşi manifestă interesul faţă de o persoană prin observarea mişcărilor acesteia;

·    Abordează adecvat persoanele necunoscute;

·   Cere ajutorul la nevoie;

·   Solicită diverse obiecte ale altor copii; împarte anumite obiecte/ mâncare/ jucării cu alţii copii.

- exerciţii;

- conversaţia;

- demonstraţia;

- joc de rol;

- ilustraţii;

- cărţi tematice;

- diverse obiecte.

septembrie - decembrie 2019

ianuarie – iunie 2020

- iniţiază sau participă la jocuri din proprie iniţiativă;

- identifică situaţii de comunicare din poveşti sociale sau terapeutice;

- participă la activităţi practice şi jocuri didactice iniţiate de cadrul didactic.

·     participă la jocuri de rol şi de identificare;

·     enumeră asemănări şi deosebiri între colegi;

·     respectă regulile unei situaţii sociale în care se află;

·     utilizează comportamente pozitive în scurte dramatizări.

- identifică emoţiile de bază;

- exprimă şi gestionează adecvat emoţiile în funcţie de situaţia în care se află;

- ordonează, grupează, sectează imagini cu diferite stări emoţionale.

- se prezintă fără a avea nevoie de ajutor;

- respectă reguli de comportament;

- participă activ la activităţile şcolare şi extraşcolare;

- caută activ contactul cu grupul;

- capabil să îţi exprime emoţiile;

- manifestă intersul faţă de alte persoane;

- se exprimă fără reţinere în prezenţa altor persoane necunoscute;

-  capabil să ceară ajutor la nevoie;

- evită pericolele care apar în activitatea cotidiană;

- respectă reguli impuse de adult;

-  împarte jucării sau diverse obiecte cu alţi copii.

Observaţia

Evaluare orală

Fişe de evaluare