Planul de intervenţie personalizat corespunde nevoii de abordare cât mai individualizată a problemelor de învăţare şi identifică modalitatea potrivit căreia fiecare problemă trebuie cunoscută şi tratată individualizat. El este un instrument conceput să răspundă nevoilor personale ale unui copil aflat în dificultate.

Elevii cu cerințe educative speciale întâmpină următoarele tipuri de dificultăți: • dificultăți de învățare la clasă pentru că nu au urmat toate etapele în educație ( nu au parcurs învățământul preșcolar și au intrat în clasa pregătitoare, sunt în situația abandonului școlar sau absenteismului crescut);

 

 • dificultăți de învățare la clasă datorate unor forme de dizabilități mintale sau tulburări senzoriale ( de auz sau de văz );

• dificultăți de învățare a citit scrisului ( dislexie – disgrafie );

• dificultăți de vorbire sau de limbaj și comunicare datorate faptului că au limba maternă diferită de limba în care se desfășoară procesul de învățământ; procesul de predare-învățare-evaluare este neadecvat cerințelor educaționale și diferențelor individuale dintre elevi ( sarcini prea grele/prea ușoare, metode neparticipative, timp insuficient dozat, material didactic inadecvat sau insuficient ).

        Elaborarea planului de intervenţie se înscrie într-un demers global în care se face la început evaluarea forţelor, identificarea dificultăţilor, cunoaşterea resurselor, un diagnostic prescriptiv şi etapele preconizate pentru intervenţie.

         Planul de intervenţie personalizat este privit ca un instrument educaţional de planificare şi programare a activităţilor educaţional-terapeutice şi de cercetare a intervenţiilor.

       În continuare vom prezenta un model de plan de intervenţie personalizat, la obiectul limba și literatura română,  pentru un elev cu ritm lent de învățare și  tulburări instrumentale, util profesorilor de sprijin.   

        La începutul fiecărui an şcolar, după evaluarea iniţială, echipa de lucru din care face parte învățătorul/profesorul clasei din care face parte elevul,  logopedul, consilierul şcolar, vor întocmi un curriculum adaptat pe care îl vor urmări pe parcursul întregului an şcolar. După ce a fost întocmit curriculumul,  se va trece la realizarea planului de intervenţie personalizat. La sfârşitul perioadei de intervenţie, după ce se va realiza evaluarea, se vor stabili obiectivele realizate/nerealizate. Obiectivele nerealizate Se vor relua în perioada următoare.

       Orice plan de intervenţie cuprinde date despre copil, problemele cu care se confruntă acesta, priorităţile pentru perioada în care vom interveni, iar apoi obiectivele urmărite, conţinuturile, metode şi procedee folosite, criteriile minimale de apreciere a progresului şi metode şi instrumente de evaluare.

       Pentru fiecare copil aflat în dificultate se va întocmi un plan de intervenţie personalizat care ajută foarte mult şi din care se pot vedea progresele obţinute.

       Vom prezenta în continuare un model de plan de intervenţie pentru o lună de zile:

PROGRAM DE INTERVENŢIE PERSONALIZAT

                                                            Limba şi literatura română

Numele şi prenumele beneficiarului:

Data şi locul naşterii: 

Domiciliul :

Unitatea de învățământ:

Clasa: a III- a

Echipa  de lucru:

- învăţător:

- prof. de sprijin :

Problemele cu care se confruntă copilul (rezultatele evaluării complexe): Certificat de orientare școlară și profesională nr.

Diagnostic:

.              - Ritm lent de învățare

               -  Tulburări instrumentale

                -  Nivel de deficiență: mediu

Priorităţi pentru perioada: octombrie-noiembrie

 • dezvoltarea abilităților de comunicare;
 • diminuarea tulburărilor de atenţie ;
 • împărțirea unui text in fragmente logice;
 • extragerea ideilor principale;
 • povestirea unui text oral si in scris;
 • sinonime şi antonime;
 • consolidarea deprinderilor de a lua notiţe în timpul orelor şi de a se încadra corect si frumos in pagină caietului;

PROGRAMUL DE INTERVENŢIE PERSONALIZAT                                  

Obiective

Conţinuturi

Metode şi mijloace de realizare

Perioada de intervenţie

Criterii minimale de apreciere a progreselor

Metode şi instrumente de evaluare

2.1 să-şi organizeze ideile într-un plan simplu

- exerciţii de stabilire a

ideilor în jurul cărora se organizează o temă dată;

- exerciţii de realizare

orală a unui plan simplu de idei;

- activităţi  de comunicare pe baza unui plan de idei realizat anterior etc.

- lectura explicativă,

- conversaţia;

- exerciţiul lingvistic;

Octombrie-noiembrie

- stabileşte ideile în jurul cărora se organizează o temă dată;

- realizează planul simplu de idei;

- comunică pe baza unui plan de idei realizat anterior;

- evaluare orală

2.2 să facă rezumatul oral al unor texte dialogate

- exerciţii de trecere de la vorbirea directă la vorbirea indirectă etc.

- conversaţia

- exerciţiul (lexical, ortografic,de punctuație)

- explicația,

- povesteşte oral şi în scris un text scurt;

- Evaluarea orală şi scrisă

2.4 să utilizeze cuvintele, în funcţie de tema abordată într-o situaţie de comunicare

- exerciţii lexicale de sinonimie, de antonimie, de paronimie (fără a se face referire la terminologia lexicală);

- exerciţii de utilizare în contexte diverse, a achiziţiilor lexicale noi etc.

- explicaţia demonstrativă;

- exerciţiul;

- jocul didactic;

- citirea conştientă;

- utilizează cuvintele în funcţie de tema abordată într-o situaţie de comunicare;

- Evaluarea orală şi scrisă

3.1 să identifice ideile principale dintr-un text narativ citit

- exerciţii de delimitare

a unui text narativ în fragmente logice;

- exerciţii de povestire

a fiecărui fragment;

- exerciţii de formulare a ideilor principale într-o succesiune logică etc.

- conversaţia;

- exerciţiul;

- explicaţia;

- lectura;

- delimitează un text în fragmente logice;

- povesteşte un fragment;

- formulează idei principale;

-      Evaluare orală ;

3.4 să citească fluent şi *expresiv un scurt text necunoscut

- exerciţii  de citire fluentă şi expresivă a unor texte la prima vedere, cu adaptarea volumului şi a intonaţiei impuse de semnele de punctuaţie etc.

- exerciţiul;

- observaţia;

- munca independentă

- lectura

- citeşte fluent şi expresiv un text scurt;

-      Evaluare orală

4.2 să alcătuiască rezumatul unui text literar după un plan simplu de idei

4.4. să aplice în mod conştient semnele ortografice şi de punctuaţie

- exerciţii de împărţire

a textului în unităţi logice de conţinut;

- exerciţii de formulare

a ideilor principale;

- exerciţii de

dezvoltare a ideilor principale într-un şir de enunţuri cu înţeles logic;

- exerciţii de transformare a unei secvenţe dialogate în povestire etc.

- exerciţii de utilizare

a cratimei în scrierea ortogramelor şi în

scrierea cuvintelor care nu încap la sfârşitul rândului;

- exerciţii de

ortografiere a formelor flexionare ale părţilor de vorbire folosite în texte redactate;

- exerciţii de utilizare a

semnelor de punctuaţie;

- jocuri gramaticale de corectare a greşelilor de ortografie şi de punctuaţie etc.

- explicaţia;

- exerciţiul;

- munca independentă;

- lectura,

- conversaţia

- explicaţia;

- exerciţiul;

- munca independentă;

- lectura,

- conversaţia

- împarte textul in fragmente logice;

- formulează idei principale;

- povesteşte în scris;

- utilizează cratima în scrierea ortogramelor ;

- scrie corect;

- foloseşte corect în scriere semnele de punctuaţie;

-      Evaluare scrisă;

- Evaluare scrisă

Evaluarea periodică:

Obiective realizate

 • Citeşte corect în ritm propriu un text;
 • Desparte textul în fragmente logice cu sprijin;
 • Extrage ideea principală cu sprijin;
 • Înlocuieşte cuvintele cu sinonimele şi antonimele lor cu sprijin;
 • Scrie corect ortogramele;
 • Completează cu sprijin semnele de punctuaţie într-un text scurt, se încadrează corect în pagină;
 • Povesteşte oral, cu sprijin un text de mică întindere;
 • Participă cu interes la activităţile ludice şi manifestă o atitudine pozitivă faţă de învăţare;

Dificultăţi întâmpinate :

 • nu –şi poate prelungi perioada de concentrare pentru o perioadă de timp mai lungă;
 • povestirea în scris;

Metode cu impact  ridicat :

v  pozitiv :

§  lauda;

§  acordarea de ajutor;

§  explicaţia demonstrativă;

§  încurajarea autoaprecierii ;

v  negativ :

§  efortul intelectual susţinut;

§  evaluarea scrisă;

Revizuirea programului de intervenţie educaţional - terapeutică ( în funcţie de rezultatele evaluărilor periodice

Obiectivele nerealizate  vor fi reluate în PIP-ul următor.

Recomandări particulare:

§  acordarea sprijinului cognitiv şi afectiv în momentele dificile ale elevului;

§  valorizarea elevului prin activităţi extraşcolare;

Rolul şi modul de implicare a părţilor în program:

Bibliografie :

Asociația Reninco – 2005, Ghid  pentru cadre didactice de sprijin, Ed Vanemonde