Scopul procedurii

 1. Procedura are drept scop stabilirea modului de evaluare a personalului didactic, didactic auxiliar și nedidactic din cadrul unei unități școlare, conform legislaţiei în vigoare.

2.Dă asigurări cu privire la existenţa documentaţiei adecvate derulării activităţii.

 1. Asigură continuitatea activităţii, inclusiv în condiţii de fluctuaţie a personalului.
 2. Sprijină auditul şi/sau alte organisme abilitate în acţiuni de auditare şi/sau control, iar pe director, în luarea deciziei.

Domeniul de aplicare

 1. Precizarea (definirea) activităţii la care se referă procedura operaţională

- Evaluarea activităţii personalului didactic, didactic auxiliar și nedidactic din instituţia de învăţământ se realizează anual.

 1. Delimitarea explicită a activităţii procedurate în cadrul portofoliului de activităţi desfăşurate de entitatea publică

- Procedura este aplicată în cadrul școlii de către toate compartimentele, avându-se în vedere toate normele legislative în vigoare pentru evaluarea personalului didactic, didactic auxiliar și nedidactic.

 1. Listarea principalelor activităţi de care depinde şi/sau care depind de activitatea procedurată:

- evaluarea performanțelor profesionale individuale ale angajaților.

 1. Listarea compartimentelor furnizoare de date şi/sau beneficiare de rezultate ale activităţii procedurate; listarea compartimentelor implicate în procesul activităţii:

- Personal didactic și didactic auxiliar.

 

 Documente de referinţă

Legislație primară:

-Legea nr. 1/2011 Legea Educației Naţionale cu modificările și completările ulterioare;

-Legea nr. 53/2003 Codul muncii, republicată;

-Instrucțiunea nr. 1/2018 privind aplicarea unitară la nivelul unităţilor de învăţământ preuniversitar a Standardului 9 - Proceduri prevăzut în Codul controlului intern managerial al entităţilor publice, aprobat prin Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 600/2018

- Ordinul nr. 4.827 din 30 august 2018 - NORME METODOLOGICE privind salarizarea prin plata cu ora pentru personalul didactic de predare, de conducere, de îndrumare şi control, precum şi pentru cadrele didactice metodiste din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi unităţile conexe

- Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

- ORDIN  Nr. 3058/943/2018 din 16 ianuarie 2018 privind reglementarea funcţiilor cu statut de personal didactic auxiliar

 Legislație secundară:

-O.M.F.P. nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinzând standardele de management/control intern la entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial, republicat, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordinul 600/2016 pentru aprobarea codului controlului intern

- Ordinul nr. 3027/2018 pentru modificarea şi completarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5.079/2016

-OMEN 4831/2018 privind aprobarea Codului-cadru de etică al personalului didactic din învățământul preuniversitar

-Legea nr.87/13.04.2006 privind asigurarea calității în educație        

-Standardele de acreditare și evaluare periodică a unităților de învățământ preuniversitar   

-Standarde de referință și indicatori de performanță pentru evaluarea și asigurarea calității în învățământul preuniversitar

-Metodologia de evaluare anuală a personalului didactic și didactic auxiliar

 Alte documente, inclusiv reglementări interne ale entității publice:

-Regulament Intern;

-Fişa postului.

-Fişele cadru ale postului  şi fişele cadru de  autoevaluare/evaluare pentru personalul didactic, didactic auxiliar și nedidactic

-Programul de dezvoltare

-Regulamentul de funcționare al CEAC        

-Regulamentul de organizare și funcționare al instiutției

-Decizii/Dispoziţii ale directorului     

Descrierea procedurii

Evaluarea activităţii personalului didactic, didactic auxiliar și nedidactic din instituţiile de învăţământ se realizează anual, conform graficului prezentat în anexa 1 la prezenta procedură, pentru întreaga activitate desfăşurată pe parcursul anului şcolar, la nivelul fiecărei instituţii de învăţământ şi are două componente:

  a) autoevaluarea;

  b) evaluarea potrivit fişei postului şi a fişei de evaluare.

Fişele cadru ale postului şi fişele cadru de autoevaluare/evaluare pentru personalul didactic, didactic auxiliar și nedidactic sunt incluse în anexa 2 din procedură.

Fişele cadru ale postului pentru fiecare funcţie didactică, didactică auxiliară și nedidactică se operaţionalizează/individualizează de către directorul şi directorul adjunct al instituţiei de învăţământ.

Fişa postului operaţionalizată se aprobă şi se revizuieşte anual de către consiliul de administraţie şi constituie anexă la contractul individual de muncă.

Indicatorii de performanţă din cadrul fişelor de autoevaluare/evaluare pentru toate cadrele didactice, didactice auxiliare și pentru personalul nedidactic se stabilesc de către directorul fiecărei instituţii de învăţământ, împreună cu responsabilii/coordonatorii catedrelor sau al compartimentelor funcţionale, cu respectarea domeniilor şi criteriilor din fişele cadru.

Documente utilizate sunt: Graficul/calendarul activităţilor de evaluare, Fişa - Cadru de autoevaluare/evaluare în vederea acordării calificativului anual pentru personalul didactic, didactic auxiliar și nedidactic, Fişa Cadru a postului - cadru didactic și personal didactic auxiliar în învăţământul preuniversitar.

Evaluarea activităţii personalului didactic, personalului didactic auxiliar și nedidactic se realizează în următoarele etape:

  a) Autoevaluarea activităţii realizată de fiecare angajat pe baza fişei de autoevaluare/evaluare şi a raportului de autoevaluare justificativ pentru punctajul acordat în fişa de autoevaluare.

  b) Evaluarea activităţii personalului didactic/didactic auxiliar/nedidactic este realizată la nivelul catedrei sau al compartimentului funcţional prin evaluare obiectivă - punctaj acordat de către toţi membrii comisiei pentru fiecare persoană evaluată.

  c) Evaluarea finală a activităţii personalului didactic/didactic auxiliar/nedidactic se face în cadrul consiliului de administraţie al instituţiei de învăţământ.

            Activitatea desfăşurată pe parcursul anului şcolar de către personalul didactic, didactic auxiliar și nedidactic, prezentată în raportul de autoevaluare, se evaluează pe baza fişei cadru de autoevaluare/evaluare, ţinându-se seama de următoarele domenii şi criterii de performanţă care trebuie îndeplinite de fiecare cadru didactic/didactic auxiliar/nedidactic, în perioada pentru care se face evaluarea.

Evaluarea personalului didactic

Pentru evaluarea personalului didactic se au în vedere următoarele domenii de evaluare şi criterii de performanţă:

 1. a) Domeniul Proiectarea activităţii, cu următoarele criterii de performanţă:

I.Respectarea programei şcolare, a normelor de elaborare a documentelor de proiectare, precum şi adaptarea acesteia la particularităţile grupei/clasei;

II.Implicarea în activităţile de proiectare a ofertei educaţionale la nivelul unităţii;

III.Folosirea Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor - TIC în activitatea de proiectare;

 1. Proiectarea unor activităţi extracurriculare corelate cu obiectivele curriculare, nevoile şi interesele educabililor, planul managerial al unităţii.
 2. b) Domeniul Realizarea activităţilor didactice, cu următoarele criterii de performanţă:

I.Utilizarea unor strategii didactice care asigură caracterul aplicativ al învăţării şi formarea competenţelor specifice;

II.Utilizarea eficientă a resurselor materiale din unitatea de învăţământ în vederea optimizării activităţilor didactice, inclusiv utilizarea TIC;

III.Diseminarea, evaluarea şi valorizarea activităţilor;

IV.Organizarea şi desfăşurarea activităţilor extracurriculare, participarea la acţiuni de voluntariat;

V.Formarea deprinderilor de studiu individual şi în echipă în vederea formării/dezvoltării competenţei de "a învăţa să înveţi".

 1. c) Domeniul Evaluarea rezultatelor învăţării, cu următoarele criterii de performanţă:

I.Asigurarea transparenţei criteriilor, a procedurilor de evaluare şi a rezultatelor activităţilor de evaluare;

II.Aplicarea testelor predictive, interpretarea şi comunicarea rezultatelor;

III.Utilizarea diverselor instrumente de evaluare, inclusiv a celor din banca de instrumente de evaluare unică;

IV.Promovarea autoevaluării şi interevaluării;

V.Evaluarea satisfacţiei beneficiarilor educaţionali;

VI.Coordonarea elaborării portofoliului educaţional ca element central al evaluării învăţării.

 1. d) Domeniul Managementul clasei de elevi, cu următoarele criterii de performanţă:

I.Stabilirea unui cadru adecvat - reguli de conduită, atitudini, ambient - , pentru desfăşurarea activităţilor în conformitate cu particularităţile clasei de elevi;

II.Monitorizarea comportamentului elevilor şi gestionarea situaţiilor conflictuale;

III.Cunoaşterea, consilierea şi tratarea diferenţiată a elevilor;

IV.Motivarea elevilor prin valorizarea exemplelor de bună practică.

 1. e) Domeniul Managementul carierei şi al dezvoltării personale, cu următoarele criterii de performanţă:

I.Participarea şi valorificarea competenţelor ştiinţifice, metodice dobândite prin participarea la programele de formare/perfecţionare;

II.Implicarea în organizarea activităţilor metodice la nivelul comisiei/catedrei/responsabil;

III.Realizarea/actualizarea portofoliului şi dosarului personal;

IV.Dezvoltarea capacităţii de comunicare şi relaţionare în interiorul şi în afara unităţii cu elevii, personalul colegiului, echipa managerială şi în cadrul comunităţii;

 1. f) Domeniul Contribuţia la dezvoltarea instituţională şi promovarea unităţii şcolare, cu următoarele criterii de performanţă:

I.Dezvoltarea de parteneriate şi proiecte educaţionale în vederea dezvoltării instituţionale;

II.Promovarea ofertei educaţionale;

III.Promovarea imaginii colegiului în comunitate prin rezultatele elevilor la olimpiade, concursuri, competiţii;

IV.Realizarea/participarea la programe/activităţi de prevenire şi combatere a violenţei şi comportamentelor nesănătoase în mediul şcolar;

V.Respectarea normelor, procedurilor de sănătate şi securitate a muncii şi de PSI şi ISU pentru toate tipurile de activităţi desfăşurate în cadrul unităţii de învăţământ, precum şi a sarcinilor suplimentare;

VI.Implicarea activă în crearea unei culturi a calităţii la nivelul organizaţiei.

 1. g) Domeniul Conduita profesională, cu următoarele criterii de performanţă:

I.Manifestarea atitudinii morale şi civice (limbaj, ţinută, respect, comportament)

II.Respectarea şi promovarea deontologiei profesionale.

Procedura de evaluare anuală a personalului didactic şi didactic auxiliar

Cadrul didactic/didactic auxiliar are obligaţia să îşi completeze fişa de autoevaluare a activităţii desfăşurate şi să o depună, împreună cu raportul de autoevaluare a activităţii, la secretariatul unităţii de învăţământ, conform perioadei prevăzute în legislație.

Fişele de autoevaluare/evaluare ale cadrelor didactice/didactice auxiliare se validează în consiliul profesoral al unităţii de învăţământ.

La solicitarea catedrelor/compartimentelor funcţionale sau a consiliului de administraţie, dacă este cazul, cadrele didactice/didactice auxiliare depun, ca anexe la raportul de autoevaluare, documente justificative pentru punctajul acordat la autoevaluare, doar pentru activităţile care nu s-au desfăşurat în colegiu şi nu există, ca obligaţie, la portofoliul personal.

Evaluarea activităţii cadrelor didactice se realizează în cadrul şedinţelor catedrelor, pe specialităţi/arii curriculare conform graficului activităţilor de evaluare.

Evaluarea activităţii personalului didactic auxiliar se realizează în cadrul şedinţelor/compartimentelor funcţionale în care acestea îşi desfăşoară activitatea, conform graficului activităţilor de evaluare.

Fiecare catedră/compartiment completează rubrica de evaluare menţionată în fişa de autoevaluare/evaluare pentru fiecare cadru didactic/didactic auxiliar (în baza procesului-verbal încheiat) şi înaintează fişele şi procesul-verbal din cadrul şedinţei consiliului de administraţie.

La solicitarea directorului unităţii de învăţământ se întruneşte consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ pentru acordarea punctajului final de evaluare pe baza fişei cadru de evaluare a personalului didactic/didactic auxiliar.

Consiliul de administraţie evaluează activitatea pe baza fişelor de autoevaluare/evaluare şi acordă propriul punctaj de evaluare. Evaluarea finală se face în prezenţa cadrului didactic/didactic auxiliar în cauză care argumentează, la solicitarea membrilor Consiliului de Administraţie acordarea punctajului la autoevaluare.

Înregistrarea şi rezolvarea contestaţiilor

Cadrele didactice/didactice auxiliare au drept de contestaţie asupra punctajului/ calificativului acordat de consiliul de administraţie, în conformitate cu graficul prevăzut. Toate contestaţiile se înregistrează la secretariatul unităţii de învăţământ în 2 zile lucrătoare de la expirarea termenului final de acordare şi comunicare a calificativului.

Comisia de soluţionare a contestaţiilor este numită prin decizia directorului şi este formată din 3-5 membri - cadre didactice din unitatea de învăţământ, recunoscute pentru profesionalism şi probitate morală, alese de consiliul profesoral - cu 2/3 din voturile valabil exprimate.

Din comisie nu pot să facă parte persoanele care au depus contestaţie sau care au realizat evaluarea în consiliul de administraţie. Contestaţiile înregistrate în termen legal se soluţionează de către comisia de soluţionare a contestaţiilor, menţionată la alin. 1, în cel mult 3 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere.

 Hotărârea comisiei de contestaţii este definitivă şi poate fi atacată la instanţa de contencios administrativ competentă.

La solicitarea persoanei care a contestat punctajul şi/sau calificativul acordat, la lucrările comisiei de contestaţii participă şi reprezentantul organizaţiei sindicale din unitatea de învăţământ, în calitate de observator, care are drept de acces la toate documentele şi poate solicita consemnarea în procesul-verbal a propriilor observaţii.

Consiliul de administraţie completează fişa de evaluare pentru fiecare cadru didactic/didactic auxiliar şi stabileşte punctajul final de evaluare.

Grila de punctaj pentru acordarea calificativelor anuale este:

  - de la 100 până la 85 de puncte, calificativul Foarte bine;

  - de la 84,99 până la 71 de puncte, calificativul Bine;

  - de la 70,99 până la 61 de puncte, calificativul Satisfăcător;

  - sub 60,99 puncte, calificativul Nesatisfăcător.

În baza punctajului final acordat, consiliul de administraţie stabileşte calificativul anual pentru fiecare angajat în parte.

Calificativul anual şi punctajul corespunzător acordat de către consiliul de administraţie sunt aduse la cunoştinţa fiecărui cadru didactic/didactic auxiliar în mod direct, dacă acesta este prezent la şedinţa consiliului de administraţie.

Hotărârea consiliului de administraţie cu punctajul şi calificativul acordat va fi comunicată, în termen de 3 zile, prin secretariatul unităţii de învăţământ, cadrelor didactice care nu au putut fi prezente pentru evaluarea finală la şedinţa consiliului de administraţie.

Evaluarea personalului nedidactic

Procedura evaluării se realizează în următoarele etape:

 1. a)         completarea fişei de evaluare de către evaluator;
 2. b)         interviul;
 3. c)         contrasemnarea fişei de evaluare.

Procedura de evaluare a performanţelor profesionale se aplică fiecărui angajat, în raport cu cerinţele postului. Activitatea profesională se apreciază anual, prin evaluarea performanţelor profesionale individuale. Perioada evaluată este cuprinsă între 1 ianuarie şi 31 decembrie din anul pentru care se face evaluarea.

Perioada de evaluare este cuprinsă între 1 şi 31 ianuarie din anul următor perioadei evaluate.

Pot fi supuşi evaluării anuale salariaţii care au desfăşurat activitate cel puţin 6 luni în cursul perioadei evaluate.

Sunt exceptate de la evaluarea anuală, următoarele categorii de salariaţi:

 1. a) persoanele angajate ca debutanţi, pentru care evaluarea se face după expirarea perioadei corespunzătoare stagiului de debutant, de cel puţin 6 luni, dar nu mai mare de 1 an;
 2. b) persoanele angajate ale căror contracte individuale de muncă sunt suspendate, în condiţiile legii, pentru care evaluarea se face la expirarea unei perioade de cel puţin 6 luni de la reluarea activităţii;
 3. c)     persoanele angajate care nu au prestat activitate în ultimele 12 luni, fiind în concediu de incapacitate temporară de muncă, concediu maternitate, concediu creştere copil în vârstă de până la 2 ani sau în concediu fără plată, acordate potrivit legii, pentru care evaluarea se va face după o perioadă cuprinsă între 6 şi 12 luni de la reluarea activităţii.

În mod excepţional, evaluarea performanţelor profesionale individuale ale personalului contractual se face şi în cursul perioadei evaluate, în următoarele cazuri:

 1. a) atunci când pe parcursul perioadei evaluate contractul individual de muncă al salariatului evaluat încetează sau se modifică, în condiţiile legii. În acest caz, salariatul va fi evaluat pentru perioada de până la încetarea sau modificarea raporturilor de muncă;
 2. b) atunci când pe parcursul perioadei evaluate raportul de muncă al evaluatorului încetează, se suspendă sau se modifică, în condiţiile legii. În acest caz, evaluatorul are obligaţia ca, înainte de încetarea, suspendarea sau modificarea raporturilor de muncă ori, după caz, într-o perioadă de cel mult 15 zile calendaristice de la încetarea ori modificarea raporturilor de muncă, să realizeze evaluarea performanţelor profesionale individuale ale salariaţilor din subordine. Calificativul acordat se va lua în considerare la evaluarea anuală a performanţelor profesionale individuale ale acestora;
 3. c) atunci când pe parcursul perioadei evaluate salariatul dobândeşte o diplomă de studii de nivel superior şi urmează să fie promovat, în condiţiile legii, într-o funcţie corespunzătoare studiilor absolvite sau când este promovat în grad superior.

Criteriile generale de evaluare a personalului contractual sunt prevăzute în anexa nr. 1 la procedura operațională. În funcţie de specificul activităţii desfăşurate efectiv de către salariat, evaluatorul poate stabili şi alte criterii de evaluare care, astfel stabilite, se aduc la cunoştinţa salariatului evaluat la începutul perioadei evaluate.

Salariaţii care exercită, cu caracter temporar, o funcţie de conducere vor fi evaluaţi pentru perioada exercitării temporare, pe baza criteriilor de evaluare stabilite pentru funcţia de conducere respectivă.

Persoanele care au calitatea de evaluator, completează fişa de evaluare, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2 la procedura operațională:

 1. a) stabilesc gradul de îndeplinire a obiectivelor, prin raportare la atribuţiile stabilite prin fişa postului;
 2. b) stabilesc calificativul final de evaluare a performanţelor profesionale individuale;
 3. c) consemnează, după caz, rezultatele deosebite ale salariatului, dificultăţile obiective întâmpinate de acesta în perioada evaluată şi orice alte observaţii pe care le consideră relevante;
 4. d) stabilesc obiectivele şi criteriile specifice de evaluare pentru următoarea perioadă de evaluare;
 5. e) stabilesc eventualele necesităţi de formare profesională pentru anul următor perioadei evaluate.

            Interviul, ca etapă a procesului de evaluare, reprezintă un schimb de informaţii care are loc între evaluator şi persoana evaluată, în cadrul căruia:

 1. a) se aduc la cunoştinţa persoanei evaluate notările şi consemnările făcute de evaluator în fişa de evaluare;
 2. b) se semnează şi se datează fişa de evaluare de către evaluator şi de către persoana evaluată.

 În cazul în care între persoana evaluată şi evaluator există diferenţe de opinie asupra notărilor şi consemnărilor făcute, în fişa de evaluare se va consemna punctul de vedere al persoanei evaluate; evaluatorul poate modifica fişa de evaluare.

Pentru stabilirea calificativului, evaluatorul va proceda la notarea obiectivelor şi criteriilor de evaluare, prin acordarea fiecărui obiectiv şi criteriu a unei note de la 1 la 5, nota exprimând aprecierea gradului de îndeplinire.

Pentru a obţine nota finală a evaluatorului se face media aritmetică a notelor obţinute ca urmare a aprecierii obiectivelor şi criteriilor, rezultate din media aritmetică a notelor acordate pentru fiecare obiectiv sau criteriu, după caz.

Semnificaţia notelor este următoarea: nota 1 - nivel minim şi nota 5 - nivel maxim.

Calificativul final al evaluării se stabileşte pe baza notei finale, după cum urmează:

 1. a) între 1,00-2,00 - nesatisfăcător. Performanţa este cu mult sub standard. În acest caz, se va evalua perspectiva dacă salariatul respectiv mai poate fi menţinut pe post;
 2. b) între 2,01-3,50 - satisfăcător. Performanţa este la nivelul minim al standardelor sau puţin deasupra lor. Acesta este nivelul minim acceptabil al performanţelor ce trebuie atins;
 3. c) între 3,51-4,50 - bine. Performanţa se situează în limitele superioare al standardelor şi ale performanţelor realizate de către ceilalţi salariaţi;
 4. d) între 4,51-5,00 - foarte bine. Persoana necesită apreciere întrucât performanţele sale se situează peste limitele superioare ale standardelor şi performanţelor celorlalţi salariaţi.

După finalizarea etapelor procedurii de evaluare, fişa de evaluare se înaintează contrasemnatarului. Are calitatea de contrasemnatar salariatul aflat în funcţia superioară evaluatorului, potrivit structurii organizatorice a instituţiei. În situaţia în care calitatea de evaluator o are conducătorul instituţiei, fişa de evaluare nu se contrasemnează.

Fişa de evaluare poate fi modificată conform deciziei contrasemnatarului, în următoarele cazuri:

 1. a) aprecierile consemnate nu corespund realităţii;
 2. b) între evaluator şi persoana evaluate există diferenţe de opinie care nu au putut fi soluţionate de comun acord.

 Fişa de evaluare modificată se aduce la cunoştinţa salariatului evaluat.

Salariaţii nemulţumiţi de rezultatul evaluării pot să îl conteste la conducătorul instituţiei.

Contestaţia se formulează în termen de 5 zile calendaristice de la luarea la cunoştinţă de către salariatul evaluat a calificativului acordat şi se soluţionează în termen de 15 zile calendaristice de la data expirării termenului de depunere a contestaţiei de către o comisie constituită în acest scop prin act administrativ al conducătorului autorităţii. Aceasta va soluţiona contestaţia pe baza raportului de evaluare şi a referatelor întocmite de salariatul evaluat, evaluator şi contrasemnatar.

Rezultatul contestaţiei se comunică salariatului în termen de 5 zile calendaristice de la soluţionarea contestaţiei.

Salariatul nemulţumit de modul de soluţionare a contestaţiei formulate se poate adresa instanţei de contencios administrativ, în condiţiile legii.