O strategie naţională pentru invăţarea pe tot parcursul vieţii  (SNÎPV) este necesară pentru a asigura o abordare coerentă şi coordonată în vederea atingerii ţintelor ambiţioase ale Strategiei Europa 2020 și ale PNR.

Creşterea participării la Învăţarea pe tot parcursul vieţii prin măsuri care rezolvă disfuncţionalităţile pieţei necesită un efort coordonat şi susţinut din partea tuturor factorilor cheie.

În acelaşi timp, sprijinirea Învăţarea pe tot parcursul vieţii constituie unul dintre obiectivele de bază ale Cadrului strategic ET 2020 pentru cooperarea europeană în domeniul educaţiei şi formării profesionale.

Această strategie de învăţare pe tot parcursul vieţii propune trei piloni strategici care includ acțiuni de coordonare, finanţare şi reglementare pentru a depăşi constrângerile cu care se confruntă Învăţarea pe tot parcursul vieţii.

Obiectivele acestei strategii sunt:

- de a creşte participarea la învăţarea pe tot parcursul vieţii

- de a îmbunătăţi relevanţa sistemelor de învăţământ şi formare profesională pentru piaţa muncii.

În conformitate cu obiectivul UE, principalul obiectiv strategic al României pentru anul 2020 este ca cel puţin 10% din populaţia adultă (cu vârste cuprinse între 25 şi 64 de ani) să participe la activităţi de învăţare pe tot parcursul vieţii.

Aceste obiective sunt acoperite de cei trei piloni strategici:

-         acces şi stimulente pentru participare;

-         calitate şi relevanţă;

-         parteneriate pentru o mai bună informare.

Direcțiile de acțiune cuprinse în cadrul acestor piloni se încadrează în una sau mai multe categorii de instrumente pentru intervenţie guvernamentală: coordonare, finanţare şi reglementare.

Au fost selectate direcțiile de acțiune prezentate deoarece acestea abordează direct constrângerile identificate privind participarea la Învăţarea pe tot parcursul vieţii: informaţii reduse și asimetrice, stimulente insuficiente şi capacitate inadecvată.


Legea 1/2011 Legea educației naționale, modificată și completată reglementează modul de organizare și desfășurare a educației permanente/ învățarea pe tot parcursul vieții.

Educația permanentă reprezintă totalitatea activităților de învățare realizate de fiecare persoană pe parcursul vieții în contexte formale, nonformale și informale, în scopul formării sau dezvoltării competențelor dintr-o multiplă perspectivă: personală, civică, socială ori ocupațională.

Învățarea pe tot parcursul vieții cuprinde educația timpurie, învățământul preuniversitar, învățământul superior, educația și formarea profesională continuă a adulților.

Finalitățile principale ale învățării pe tot parcursul vieții vizează dezvoltarea plenară a persoanei și dezvoltarea durabilă a societății.

Învățarea pe tot parcursul vieții se centrează pe formarea și dezvoltarea competențelor-cheie și a competențelor specifice unui domeniu de activitate sau unei calificări.

Învățarea pe tot parcursul vieții se realizează în contexte de învățare formale, nonformale și informale.

Învățarea în context formal reprezintă o învățare organizată și structurată, care se realizează într-un cadru instituționalizat și se fundamentează pe o proiectare didactică explicită. Acest tip de învățare are asociate obiective, durate și resurse, depinde de voința celui care învață și se finalizează cu certificarea instituționalizată a cunoștințelor și competențelor dobândite.

Învățarea în contexte nonformale este considerată ca fiind învățarea integrată în cadrul unor activități planificate, cu obiective de învățare, care nu urmează în mod explicit un curriculum și poate diferi ca durată. Acest tip de învățare depinde de intenția celui care învață și nu conduce în mod automat la certificarea cunoștințelor și competențelor dobândite.

Învățarea în contexte informale reprezintă rezultatul unor activități zilnice legate de muncă, mediul familial, timpul liber și nu este organizată sau structurată din punct de vedere al obiectivelor, duratei ori sprijinului pentru învățare. Acest tip de învățare nu este dependent de intenția celui care învață și nu conduce în mod automat la certificarea cunoștințelor și competențelor dobândite.

Certificarea cunoștințelor și competențelor dobândite în contexte nonformale și informale poate fi făcută de organisme abilitate în acest sens, în condițiile legii.

Instituțiile sau organizațiile în care se realizează învățarea în contexte formale sunt: unități și instituții de învățământ preuniversitar și superior, centre de educație și formare profesională din subordinea ministerelor sau autorităților publice locale, furnizori publici și privați de educație și formare profesională autorizați/acreditați în condițiile legii, organizații nonguvernamentale ori guvernamentale care oferă programe autorizate în condițiile legii, angajatori care oferă programe de formare profesională propriilor angajați.

Instituțiile sau organizațiile în care se realizează învățarea în contexte nonformale sunt instituții și organizații, centre de îngrijire și protecție a copilului, palate și cluburi ale elevilor, la locul de muncă, instituții culturale precum muzee, teatre, centre culturale, biblioteci, centre de documentare, cinematografe, case de cultură, precum și asociații profesionale, culturale, sindicate, organizații nonguvernamentale.

Instituțiile sau organizațiile în care se realizează învățarea în contexte informale sunt instituțiile și organizațiile prevăzute de art. 331, alin. (1) și (2) al Legii 1/2011. Învățarea informală este, adesea, neintenționată și neconștientizată și se poate produce atunci când copiii, tinerii și adulții desfășoară activități în familie, la locul de muncă, în comunitate, în fețele sociale, când se angajează în activități de voluntariat, sportive ori culturale sau altele asemenea.

Organizarea și funcționarea învățământului preuniversitar sunt reglementate la titlul II din Legea 1/2011.

Finanțarea învățării pe tot parcursul vieții se realizează prin fonduri publice și private pe baza parteneriatului public-privat, prin finanțare și cofinanțare din partea angajatorilor, organizațiilor nonguvernamentale, prin fonduri nerambursabile din programe europene, prin conturi de educație permanentă și prin contribuția beneficiarilor.