Proiectul POCU/73/6/6/106757 - EduForm - EDUcatie incluziva de calitate prin FORMare profesionala continuă este implementat de parteneriatul format din Asociaţia Societatea Naţională Spiru Haret pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură, în calitate de solicitant, Inspectoratul Şcolar Judeţean Ialomiţa - P1 şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Caraş-Severin - P2.

Asociația “Societatea Națională Spiru Haret pentru Educație, Știință și Cultură” - Solicitant este subiect de drept privat, fără scop patrimonial care, pe baza Actului constitutiv, își consacră, printre altele, cunoștințele și efortul pentru realizarea de activități educaționale, științifice și socio-culturale în interes general, în scopul organizării și derulării de servicii de ocupare acreditate în condițiile legii, cum sunt: dezvoltarea unor programe în domeniul formării continue a personalului didactic din învățământul preuniversitar; inițierea, dezvoltarea și implementarea de proiecte și/ sau de programe de cercetare, conștientizare, educare și antreprenoriat dedicate creării de oportunități de ocupare și incluziunii sociale pe piața muncii; organizarea și derularea de programe de formare continuă în vederea dobândirii unor calificări corelate cu nevoile pieței muncii; organizarea și derularea de programe de formare continuă; organizarea și derularea de servicii sociale și de asistență, precum și acordarea de suport specializat în vederea reabilitării sau reintegrării sociale; asistență pentru re/ integrare pe piața muncii; informare, orientare și consiliere profesională; consiliere psihologică, inclusiv pentru creșterea stimei de sine în vederea prevenirii unor situații de dificultate ori vulnerabilitate care pot duce la marginalizare și/ sau excluziune socială etc.

Inspectoratul Şcolar Judeţean Ialomiţa este un serviciu public deconcentrat al Ministerului Educaţiei Naţionale care la nivelul judeţului Ialomiţa acţionează pentru realizarea obiectivelor sistemului de învăţământ, prevăzute de Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, în domeniul învăţământului preuniversitar.

Inspectoratul şcolar îşi desfăşoară întreaga activitate pe baza prevederilor Legii nr. 1/2011 şi a actelor administrative cu caracter normativ ce decurg din executarea prevederilor legii sus-menţionate, a ordinelor şi instrucţiunilor elaborate de Ministerul Educaţiei Naţionale.

Inspectoratul şcolar: aplică politicile şi strategiile MEN la nivel judeţean; controlează aplicarea legislaţiei şi monitorizează calitatea activităţilor de predare-învăţare; controlează, monitorizează şi evaluează calitatea managementului unităţilor şi instituţiilor de învăţământ; asigură, împreună cu autorităţile administraţiei publice locale, şcolarizarea elevilor şi monitorizează participarea la cursuri a acestora pe durata învăţământului obligatoriu; monitorizează implementarea programelor naţionale iniţiate de MEN; aplică politicile educaţionale naţionale la nivel judeţean; acordă consiliere şi asistenţă unităţilor şi instituţiilor de învăţământ în gestionarea resurselor umane şi a posturilor didactice la nivelul judeţului;

Inspectoratul şcolar are personalitate juridică şi este ordonator secundar de credite.

În cadrul proiectului POCU/73/6/6/106757 - EduForm - EDUcatie incluziva de calitate prin FORMare profesionala continuă ISJ Ialomiţa are atribuţii în coordonarea si implementarea strategiilor de prevenire a parasirii timpurii a scolii, realizarea grupului ţintă, păstrarea parteneriatului cu comunitatea, precum şi participarea cu experţi la asigurarea mentoratului didactic.

Inspectoratul Şcolar Judeţean Caraş-Severin este persoană juridică de drept public, care are aceleaşi atribuţii ca şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Ialomiţa, desfăşurând pe raza judeţului Caraş-severin aceleaşi activităţi pentru implementarea proiectului.