Egalitate de gen

Proiectul asigura respectarea principiului egalitate de sanse si tratament prin urmatoarele masuri: condiţii egale de lucru pentru toţi membrii echipei, cu acces egal la resursele necesare implementarii (informaţie, echipamente, consumabile, spaţii de lucru); informarea tuturor membrilor echipei de proiect cu privire la obligativitatea respectarii principiului egalitaţii de gen; selectarea GT cu respectarea acestui principiu prin aplicarea de proceduri clare de recrutare si selecţie în baza unei metodologii riguroase; asigurarea unui cadru propice astfel încât GT sa poata beneficia de oportunitaţi egale de învaţare, dar si de intervenţii personalizate adresate problemelor identificate; asigurarea unei structuri echilibrate barbaţi-femei în GT; introducerea în programele de formare a cadrelor didactice a unui modul privind cerinţele si drepturile persoanelor defavorizate; crearea condiţiilor optime pentru participarea deplina si efectiva a fiecarei personae la activitaţile proiectului prin utilizarea comuna a resurselor proprii si a celor achiziţionate în proiect. Proiectul si-a propus sa respecte principiul egalitatii de gen, promovand tratamentul egal intre femei si barbati, fara a se realiza nici o deosebire, excludere, restrictie sau preferinta, indiferent de rasa, nationalitate, etnie, limba, religie, categorie sociala, convingeri, gen, orientare sexual, varsta, handicap, boala cronica, apartenenta la categorii defavorizate.

Fiecare membru GT este liber sa isi dezvolte propriile aptitudini si sa isi exprime optiunile, fara a fi influentate de particularitatile sexului caruia ii aparţine.

 

Nediscriminare

Proiectul asigura respectarea principiului nediscriminarii, conform OG nr.137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, republicata, respectiv se interzice orice excludere/restricţie/preferinţa, pe baza de rasa, naţionalitate, etnie, limba, religie, categorie sociala,convingeri,sex, rientare sexuala,vârsta,handicap,boala cronica necontagioasa, infectare HIV, apartenenţa la o categorie defavorizata,precum si orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea, înlaturarea recunoasterii, folosinţei sau exercitarii, în condiţii de egalitate, a drepturilor omului si a libertaţilor fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege.

Membrii GT si echipa de proiect vor beneficia de tratament nediscriminatoriu la resurse. GT=personal didactic din invatamantul preuniversitar si manageri scolari din scolile tinta, cu respectarea % din GS pentru distributia acestora-min.80% personal didactic si de sprijin.

Accesul la GT va fi pentru tot personalul didactic din aceste scoli, fara nicio deosebire, excludere, restrictie sau preferinta. Singurul criteriu care va sta la baza acordarii stimulentelor membrilor GT va fi profesionalismul si performantele obtinute la clasa, in urma aplicarii practice a competentelor dobandite prin formare. La evenimentele dedicate promovarii si diseminarii rezultatelor proiectului, inclusiv conferinte, la alte activitati specifice din cadrul proiectului vor fi invitati si reprezentanti ai mass-media de etnie roma si/sau alte etnii conform apartenentei membrilor GT.

 

Accesibilitate persoane cu dizabilitaţi

In cazul in care in GT vor exista persoane cu dizabilitati protecţia si promovarea drepturilor acestora se va baza pe principiile specifice, printre care: prevenirea si combaterea discriminarii; solidaritatea sociala; adaptarea societaţii la persoana cu dizabilitaţi; promovarea conceptului potrivit caruia persoana cu dizabilitaţi încadrata în munca reprezinta o valoare adaugata pentru societate si, mai ales, pentru comunitatea careia aparţine etc.

Pentru asigurarea accesului persoanelor cu dizabilitaţi la mediul fizic, informaţional si comunicaţional, în cadrul proiectului se vor dispune urmatoarele masuri specifice:promovarea si implementarea conceptului Acces pentru toţi, pentru a împiedica crearea de noi bariere si apariţia unor noi surse de discriminare; facilitarea accesului persoanelor cu dizabilitaţi la noile tehnologii; asigurarea accesului la informaţiile proiectului. Accesibilitatea acestora in cadrul proiectului e favorizata si de faptul ca echipamentele si tehnologia avansata care vor fi utilizate in cadrul proiectului pot fi utilizate cu usurinta chiar si de catre persoane cu dizabilitaţi. In cazul in care, pentru persoanele cu dizabilitati, accesul in locatiile de desfasurare a activitatilor proiectului e ingreunat prin lipsa rampelor, cu sprijinul si implicarea autoritatilor locale (consilii locale), a altor ONG-uri care functioneaza in zonele respective, se vor construi aceste rampe de acces. Totodata avem in vedere constituirea unor grupuri de suport care sa faciliteze accesibilitatea persoanelor cu dizabilitati, din GT, la activitatile proiectului. Se respecta in acest fel „Strategia europeana a dizabilitatii 2010-2020 - Reinnoirea angajamentului catre o Europa fara bariere”.

 

Accesibilitate persoane cu dizabilitaţi

Si in educatie, ca in orice domeniu de activitate, apar schimbari demografice. Acestea sunt determinate de pensionarea personalului din invatamant ca si surse de educatie, dar si de asigurarea accesului la educatie pentru toti. Ca atare, prin acest proiect ne-am propus formarea personalului din invatamant prin furnizarea programelor de formare continua pentru cadrele didactice, personalul de sprijin si manageri scolari, programe la care sa participe atat personalul tanar cat si cel mai in varsta. Proiectul promoveaza imbatranirea activa la locul de munca prin oferirea de sanse egale de participare la programe de formare tuturor,indiferent de varsta. Asigurarea unui invatamant de calitate in orice scoala nu se poate face decat prin pregatirea tuturor celor care asigura transmiterea informatiei si dobandirea competentelor cheie si a abilitatilor practice necesare dezvoltarii elevilor si adultilor care sunt cuprinsi in sistemul national de invatamant, prin orice forma ar fi acesta desfasurat. Implementarea proiectului contribuie la cresterea competenţelor profesionale, competenţelor complementare, competenţelor transversale, competenţelor de conducere, de îndrumare si de control.

Dobandirea de competente informatice permite tuturor sa participe pe deplin la educatie, sa fie la fel de activi ca si tinerii, sa genereze avantaje elevilor si societatii in general, determinand reconcilierea varstei cu viata profesionala. Din echipa de proiect vor face parte deopotriva tineri si varstnici, relationarea dintre ei aducand plus valoare echipei, experienta acestora poate fi usor tranferata de la cei mai in varsta catre cei mai tineri, dar si invers, lucrand astfel intr-o echipa de lucru consolidata.

 

Dezvoltarea durabila

Prin natura activitaţilor sale, proiectul nu include procese de producţie sau lucrari de construcţii care sa implice utilizarea de substanţe perioculoase sau producerea de deseuri cu impact negativ asupra mediului înconjurator (aer, apa, sol). Cu toate acestea echipa de proiect porneste in implementarea lui de la faptul ca protecţia mediului este un obiectiv de interes public major, ca mediul reprezinta ansamblul de condiţii si elemente naturale ale Terrei: aerul, apa, solul, subsolul, aspectele caracteristice ale peisajului, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiinţele vii, sistemele naturale în interacţiune, inclusiv unele valori material si spirituale, calitatea vieţii si condiţiile care pot influenţa bunastarea si sanatatea omului.

Principiile si elementele care vor sta la baza protectiei mediului in implementarea proiectului sunt: principiul precauţiei în luarea deciziei; principiul acţiunii preventive; principiul reţinerii poluanţilor la sursa; principiul "poluatorul plateste"; principiul conservarii biodiversitaţii si a ecosistemelor specifice cadrului biogeografic natural; utilizarea durabila a resurselor naturale; informarea si participarea echipei de proiect la luarea deciziilor.

Prin achiziţiile sale, proiectul asigura respectarea principiului ,,poluatorul plateste’’ prin crearea unor Centre de sprijin pentru dezvoltare profesionala si dotarea lor cu infrastructura tehnologica moderna nepoluanta.

 

Protecţia biodiversitaţii

In implementarea proiectului se porneste de la faptul ca biodiversitatea reprezinta variabilitatea organismelor din cadrul ecosistemelor  terestre, marine, acvatice continentale si complexelor ecologice. Implementarea proiectului nu produce efecte negative asupra mediului si biodiversitaţii iar activitaţile proiectul contribuie la promovarea principiului biodiversitaţii astfel: atât în cadrul programelor de formare cât si în perioada de practica (activitaţi cu copiii), participantilor din grupul tinta li se vor prezenta diverse modalitaţi, materiale prin care acestia pot interacţiona cu copiii în scopul încurajarii atitudini pozitive de pastrare a curaţeniei, respect pentru mediul înconjurator si protejare a naturii, modalitaţi de exemplificare a noţiunii de arie naturala protejata în contextul mostenirii naturale si culturale de însemnatate naţionala pentru generaţiile prezente si viitoare; modalitaţi de organizare de ateliere de desen tematic pe diverse teme de gen ,,Sa protejam planeta!’’; modalitaţi de abordare a temelor privind conservarea, protecţia si îmbunataţirea calitaţii mediului în cadrul activitaţilor de dezvoltare si integrare comunitara. Se anticipeaza ca implementarea acestor masuri va contribui la cresterea responsabilitaţii faţa de mediul înconjurator, atât în rândul membrilor GT cât si al copiilor cu care acestia interacţioneaza ulterior.

 

 

 

Utilizarea eficienta a resurselor

Prin activitaţile sale, proiectul contribuie la eficientizarea consumului de resurse astfel: promoveaza utilizarea eficienta a resurselor prin informarea echipei de proiect cu privire la tematica dezvoltarii durabile si la modalitaţile concrete de economisire a resurselor pe parcursul implementarii proiectului prin utilizarea eficienta si raţionala a hârtiei, imprimarea faţa-verso a documentelor si imprimarea doar a documentelor necesare; limiteaza impactul negativ al transportului prin folosirea mijloacelor de comunicare electronica (email, pagina

Facebook, site proiect, portal web) si a arhivarii electronice si prin crearea si utilizarea de resurse educaţionale online, dezvoltarea de activitaţi de colaborare online si sesiuni directe educaţionale; pune resursele realizate la dispoziţia tuturor celor interesaţi. Se anticipeaza ca prin implementarea acestor masuri, activitaţile si rezultatele proiectului vor avea un impact pozitiv asupra utilizarii resurselor.

 

Atenuarea si adaptarea la schimbarile climatic

Proiectul respecta principiul privind atenuarea si adaptarea la schimbarile climatice, neproducând emisii de gaze cu efect de sera responsabile de încalzirea globala. Prin activitaţile sale nepoluante si cultivarea responsabilitaţii civice, proiectul contribuie indirect la reducerea emisiilor de carbon.

 

Rezilienţa la dezastre

Capitalul uman (educaţie, abilitaţi fizice si deprinderi) are un rol deosebit în cresterea rezilienţei individuale iar capitalul social (reciprocitate, încredere, sentiment de apartenenţa la un anumit grup) include comunicarea si ajutorul reciproc. Deoarece populaţiile cele mai vulnerabile, mai sarace si mai marginalizate sunt si cele mai expuse unor riscuri ridicate, cresterea gradului de constientizare si responsabilitate privind protecţia resurselor naturale este esenţiala pentru supravieţuire si implicit pentru a face faţa dezastrelor. În cadrul programelor de formare vor fi abordate si aspecte care privesc modalitaţile adecvate de raspuns în faţa dezastrelor naturale, pornind de la ideea ca primul pas pentru dezvoltarea unei comunitaţi puternice în faţa dezastrelor presupune o schimbare de atitudine, de la individual spre colectiv. Activitaţile de educaţie pentru mediu, dar si de protecţie în caz de dezastre vor implica profesori, elevi, parinţi, autoritaţi cu responsabilitate în domeniul protecţiei mediului si a protecţiei împotriva dezastrelor, în vederea constientizarii acestor fenomene. Activitaţile vor ţine cont de cultura comunitaţii si vor evidenţia modul în care pot fi folosite resursele locale pentru prevenirea dezastrelor. Prin aceste activitaţi/dezbateri proiectul contribuie la promovarea principiului rezilienţei la dezastre, prin dezvoltarea în timp a unor comportamente de raspuns si întrajutorare care pot salva vieţi, bunuri si dezvolta comunitaţi unite, gata sa faca faţa la orice încercări.