Înca din perioada scrierii proiectului s-au prevazut în proiect acţiuni concrete specifice de natura sa contribuie la sustenabilitatea proiectului, care se vor consolida ulterior pe perioada implementarii activitaţilor si dupa finalizarea acestuia.

Programele de formare dezvoltate prin proiect sunt astfel concepute, incat competentele dobandite de catre persoanele formate sa devina adaptabile pentru includerea tuturor elevilor in invatamantul de masa. Activitatile pe care le vor dezvolta prin proiect cadrele didactice, personalul de sprijin, managerii scolari vor conduce, pe viitor, la schimbarea mentalitatii parintilor elevilor aflati in situatii vulnerabile.

Acestia vor fi implicati tot mai mult in activitatile cu copiii lor, se va crea un parteneriat viabil scoala-parinti-comunitate. Autoritatile locale

vor fi mai aproape de scoli vazand imbunatatirea situatiei scolare a elevilor si calitatea educatiei implementate in acestea si vor sprijini prin diverse modalitaţi, in viitor, aceste scoli. Materialele realizate si utilizate in educatie de catre membrii GT devin o sursa de informare si un model de bune practici care va fi utilizat de alte unitati scolare, alti elevi, alte autoritati - factor de multiplicare a efectului proiectului. De asemenea, pentru asigurarea continuitaţii acestui demers educaţional, cadrele didactice care primesc pachetul de sustinere a mobilitatii cadrelor didacatice calificate in scolile tinta vor activa in aceste scoli cel putin 2 ani dupa finalizarea proiectului.

În parteneriat cu Solicitantul, ofertele de formare din cadrul proiectului se vor introduce în oferta de programe de formare la nivelul sistemului de învaţamânt preuniversitar din judeţele partenerilor P1 si P2. Finanţarea derularii unor astfel de cursuri se va face cu ocazia solicitarii anuale facute de CCD-urile din cele 2 judeţe catre Direcţia de Formare Continua din MENCS pentru aprobarea si finanţarea programelor de pregatire a cadrelor didactice din sistemul judeţean de educaţie.

Continuarea acţiunilor de formare dupa finalizarea proiectului va permite ca beneficiile proiectului sa poata fi usor transferate altor comunitaţi la nivel local si judeţean/regional. Suporturile si materialele de curs în format inovator vor fi actualizate periodic de catre

Beneficiar prin prisma atribuţiilor instituţionale fara implicaţii financiare suplimentare.

Redactarea si diseminarea unor ghiduri de bune practici vor susţine preluarea si multiplicarea iniţiativelor de acest gen în rândul actorilor din toate comunitaţile, vulnerabile sau mai puţin vulnerabile ale celor doua judeţe implicate în proiect. Aceste ghiduri (dar si alte material produse prin proiect: metodologii, strategii, analize, rapoarte etc.) vor fi disponibile în format electronic atât pe site-ul proiectului cât si pe site-urile partenerilor si mai ales pe platforma educaţionala online.

Realizarea si actualizarea site-ului web al proiectului va conferi vizibilitate proiectului si va putea determina preluarea si continuarea acestui gen de iniţiative în alte sectoare de activitate, în oricare dintre zonele ţarii si indiferent de bugetele alocate. Mentenanţa site-ului proiectului va fi în sarcina Solicitantului si va fi realizata de personalul IT din instituţia acestuia. Transferul rezultatelor la grupuri ţinta similare va fi realizata de Solicitant împreuna cu Partenerii 1 si 2, însa beneficiile pot fi transferate si catre alte grupuri ţinta, printr-o ajustare minima a conţinutului informaţional specific, dar cu pastrarea principiilor de învatare si a metodelor de predare implementate.

Site-ul proiectului va fi complementar platformei educaţionale online de sprijin profesional, care va fi principalul instrument de ineracţiune cu membrii GT si de diseminare a tuturor informaţiilor/materialelor elaborate/generate în cadrul activitaţlilor proiectului.

Centrele de sprijin pentru dezvoltare profesionala create vor constitui centre resursa si poli de dezvoltare a activitaţilor sociale si educative comunitare, iar spaţiul amenajat si infrastructura asigurata prin proiect vor putea susţine activitatea acestora pe termen lung. Mentenanţa acestora va fi asigurata de cei doi parteneri, P1 si P2, costurile fiind fundamentate si solicitate anual la MENCS cu ocazia fundamentarii bugetului pe anul urmator. Acţiunile de multiplicare vor putea implica si: transmiterea exemplelor de buna practica, a experienţelor positive incluzive, generate în urma implementarii proiectului; îmbunataţirea frecvenţei scolare, a rezultatelor la învaţatura, rata mai mare de promovabilitate în rândul elevilor ce aparţin grupurilor vulnerabile, diseminarea rezultatelor proiectului prin organizarea de conferinţe, dezbateri tematice, includerea activitaţilor proiectului în planurile de dezvoltare instituţionala ale unitaţilor scolare implicate în acest proiect, în conformitate cu Acordurile de colaborare încheiate de Solicitant cu unitaţile scolare implicate în proiect. Pentru realizarea acestor demersuri se vor stabili masurile minim necesare si se vor face proiecţii de buget. Sumele necesare vor fi alocate de Partenerii 1 si 2.

La finalul proiectului, Solicitantul îsi va asuma susţinerea portalului educaţional (alocând resursa financiara în acest sens) si fiecare scoala implicata în proiect va asigura acces la Internet conform cerinţelor tehnice, iar sumele necesare vor fi solicitate Inspectoratelor

Şcolare/Partenerii P1 si P2 la fundamentarea bugetului pe anul urmator finalizarii proiectului.

Dupa finalizarea implementarii proiectului si dupa epuizarea resurselor financiare alocate, Solicitantul si Partenerii sai vor continua activitatea de monitorizare a rezultatelor pe termen lung produse de acesta, integrând periodic aceste concluzii în strategiile proprii de dezvoltare ale partenerilor P1 si P2. Astfel, activitatea cadrelor didactice formate prin proiect care lucreaza cu grupuri vulnerabile va fi monitorizata periodic, fiind prevazuta în programul de activitate al consilierilor si al inspectorului cu activitaţile educative de la nivelul CJRAE/ISJ-urilor si nu va necesita finanţare suplimentara.

 

Descriere/Valorificarea rezultatelor

Pentru a asigura sustenabilitatea institutionala, rezultatele si experienta acumulate prin proiect vor fi integrate in strategiile de dezvoltare a scolilor tinta (PDI,PAS),in strategiile locale privind educatia (PLAI),ocuparea fortei de munca,desegregarea,intr-o stransa colaborare a tuturor actorilor educationali.Mecanismele,instrumentele de monitorizare si evaluare a performantei/ calitatii procesului de educatie dezvoltate prin proiect vor fi prevazute in fisa de evaluare anuala a personalului din invatamant.Managerii scolari,autoritatile locale vor dori sa mentina in scoli personal calificat,acordand sprijin necesar motivarii cadrelor didactice de a ramane in scoli. Prin dezvoltarea competentelor de dezvoltare a parteneriatelor, a relationarii in scoala si in afara ei, a atragerii de fonduri, personalul format va accesa proiecte prin programe cu finantare nerambursabila.Schimbul de bune practici si experienta desfasurate in reteaua de mentorat,centrele de sprijin conduc la imbunatatirea dezvoltarii institutionale din punct de vedere al calitatii mediului fizic,calitatii crearii si functionarii unei scoli inclusive/ prietenoase/ primitoare. Prin activitatile de mentorat, cadrele didactice debutante/care fac conversie profesionala vor beneficia de sprijin in activitatea didactica,deci experienta mentorilor va fi usor transferata catre profesorii aflati la inceput de cariera.

Între Solicitant si scolile ţinta s-au încheiat Acorduri de colaborare pt asigurarea implementarii de catre parteneri a tuturor activitaţilor din proiect, pt asigurarea îmbunataţirii calitaţii educaţiei, prevenirii si reducerii parasirii timpurii a scolii,atât pe perioada de derulare a proiectului cât si în perioada de sustenabilitate.

 

Furnizeaza informaţii cu privire la toate acordurile instituţionale relevante cu parţi terţe pentru implementarea proiectului si exploatarea cu succes a facilitaţilor care au fost planificate si eventual încheiate:

Centrele de sprijin pentru dezvoltare profesionala create vor constitui centre resursa si poli de dezvoltare a activitaţilor sociale si educative comunitare, iar spaţiul amenajat si infrastructura asigurata prin proiect vor putea susţine activitatea acestora pe termen lung. Mentenanţa acestora va fi asigurata de cei doi parteneri, P1 si P2, costurile fiind fundamentate si solicitate anual la MENCS cu ocazia fundamentarii bugetului pe anul urmator. Acţiunile de multiplicare vor putea implica si: transmiterea exemplelor de buna practica, a experienţelor positive incluzive, generate în urma implementarii proiectului; îmbunataţirea frecvenţei scolare, a rezultatelor la învaţatura, rata mai mare de promovabilitate în rândul elevilor ce aparţin grupurilor vulnerabile, diseminarea rezultatelor proiectului prin organizarea de conferinţe, dezbateri tematice, includerea activitaţilor proiectului în planurile de dezvoltare instituţionala ale unitaţilor scolare implicate în acest proiect, în conformitate cu Acordurile de colaborare încheiate de Solicitant cu unitaţile scolare implicate în proiect. Pentru realizarea acestor demersuri se vor stabili masurile minim necesare si se vor face proiecţii de buget. Sumele necesare vor fi alocate de Partenerii 1 si 2.

 

Ofera detalii cu privire la modul în care va fi gestionata infrastructura dupa încheierea proiectului(si anume, numele operatorului; metode de selecţie - administrare publica sau concesiune; tip de contract etc.)

Transferabilitatea rezultatelor

Membrii GT formati reprezinta factori ai schimbarii, capabili sa influenteze pozitiv comunitatea cadrelor didactice din regiune si din tara prin transformarile generate de proiect in plan atitudinal, comportamental, motivational, dar mai ales prin aplicarea sistemului de competente dobandit in contexte educationale diverse pentru schimbari autentice in educatie. Transferabilitatea rezultatelor proiectului va fi realizata pe 3 niveluri: 1) al transferabilitatii competentelor de la formatori catre participantii la formare, pentru echiparea resursei umane din scolile defavorizate cu seturi de competente necesare asigurarii unor servicii educaţionale de calitate orientate pe nevoile elevilor si ale unei scoli incluzive; 2) al transferului de competente de la membrii GT catre elevi, se va actiona intr-o maniera constient-flexibila in procesul instructiv-educativ pentru imbunatatirea frecventei si a rezultatelor scolare ale elevilor, pentru schimbarea unor comportamente si prevenirea unor situatii de risc etc. Competentele dobandite in urma absolvirii programelor de formare vor fi transpuse in practica prin abordari integrate care sa intareasca serviciile educationale, dar si prin adoptarea unor strategii didactice diferentiate si personalizate, prin integrarea noilor tehnologii la clasa si optimizarea actului didactic, prin gestionarea eficienta a situatiilor de criza in clasa/scoala s.a.

Efectul va fi identificabil la nivelul elevilor prin reducerea riscului de abandon scolar, imbunatatirea frecventei si a situatiei scolare a acestora, dezvoltarea personala si orientarea si insertia socio-profesionala; 3) membrii GT formati devin la randul lor formatori pentru ceilalti colegi care nu au participat la formare (formare in cascada) transferand competentele achizitionate in contexte noi de formare intre egali la nivelul scolilor tinta. De asemenea, in cadrul comisiilor metodice/al cercurilor pedagogice sau cu prilejul unor conferinte/simpozioane stiintifice cadrele didactice formate prin proiect vor putea disemina cunostintele dobandite si vor transfera competentele achizitionate si altor colegi de breasla sau altor comunitati de practicieni (asistenti sociali, psihologi, consilieri scolari, medici s.a.).

O alta modalitate de transfer a rezultatelor proiectului va fi prin acreditarea programelor de formare care va permite dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice din judeţ si în urmatorii ani, astfel încât sa faciliteze derularea de activitaţi de prevenire a parasirii timpurii a scolii si în alte comunitaţi vulnerabile decât cele cuprinse în proiect.

Centrele de sprijin pentru dezvoltare profesionala ce vor fi create în proiect pot constitui un model de mediu de asistare sociala si educaţionala ce poate fi extins atât la nivel judeţean, cât si la nivel regional sau naţional.

Nu în ultimul rând, produsele inovatoare ale proiectului (ghiduri, metodologii) vor fi postate online si vor fi popularizate în toate comunitaţile judeţului în vederea diseminarii rezultatelor obţinute, a exemplelor bune de urmat si posibilitaţii multiplicarii lor la nivel local, regional sau national.

 

Ghid de bune practici educationale/manageriale pentru asigurarea educatiei incluzivede calitate in scoli defavorizate.

Ghid Bune Practici in dezvoltare profesionala pentru asigurare educatie incluziva de calitate in scoli defaorizate din Judetele Ialomita si Caras-Severin.

Ghid de bune practici management educational.

Studiu privind perceptia in comunitatile scolare defavorizate a practicilor educationale/manageriale pentru asigurarea educatiei incluzive de calitate.

Studiu BP asigurare sustenabilitate interventii de imbunatatire calitate educatie incluziva si management institutional din scoli defavorizate.

Studiu impact bune practici in dezvoltarea profesionala pentru asigurarea calitatii educatiei incluzive in scoli defavorizate.

Studiu impact BP management educational/antrprenorial in dezvoltare parteneriat scoala-familie-comunitate, pentru asigurare calitate educatie incluziva in scoli defavorizate

 

Metodologia de monitorizare a formarii profesionale continue folosind platforma educationala

Metodologia de evaluare a formarii profesionale continue a cadrelor didactice din judetele Mehedinti si Caras-Severin

Metodologia de monitorizare a evolutiei performantei profesionale

Metodologia de evaluare a performantei profesionale a grupului tinta pe durata stagiilor de practica

Metodologia de monitorizare a calitatii educatiei incluzive in scoli defavorizxate, pe durata stagiilor de practica

Metodologia de evaluare a calitatii educatiei incluzive in scoli defavorizate aplicata pe durata stagiilor de practica

Metodologia de monitorizare a dezvoltarii capacitatii institutionale a scolilor defavorizate, pe durata stagiilor de practica desfasurate in scolile tinta

Metodologia de evaluare a dezvoltarii capacitatii institutionale a scolilor defavorizate, aplicata pe durata desfasurarii stagiilor de practica in scolile tinta

Metodologia de evaluare a participantilor inscrisi la concursul organizat si desfasurat pentru evaluarea contributiei la cresterea calitatii educatiei si a incluziunii scolare

 

CS LISTA CADRE DIDACTICE STABILE

CS PARTENERIATE ISJ

PLAN MANAGERIAL 2021-2022 ISJ CS

STRATEGIA ABANDON CS

CCD oferta cursuri CCD

CCD Oferta de formare CCD Ialomița, 2021-2022

CCD oferta formare CCDIL sept-dec 2020

CJRAE Plan managerial 2021-2022

CJRAE Plan operational 2021-2022

CJRAE Raport activitate 2020-2021

IL Starea Inv. 2021-2022

Link Site

Plan manageria ISJ 2021-2022

Plan managerial ISJ 2020-2021

Listă exemple parteneriate îmcheiate de unitățile școlare din grupul țintă

Raport de activitate privind îmbunățirea frecvenței școlare, a rezultatelor la învățătură, rata mai mare de promovabilitate în rândul elevilor ce aparțin grupurilor vulnerabile

Raport de activitate privind funcționarea/ dezvoltarea parteneriatului școală-familie-comunitate

Situație privind activitățile desfășurate în Centrul de sprijin pentru dezvoltare profesională în anii școlari 2020 – 2021/2021 – 2022