1. R1:Management asigurat pentru îndeplinirea obiectivelor propuse prin desfasurare activitaţi din Graficul activitaţilor proiectului pentru realizarea indicatorilor stabiliţi, cu respectarea prevederilor actelor normative în vigoare

Rezultate imediate estimate:

Pregatire implementare, planificare generala/in detaliu:plan management elaborat; echipa de proiect/grupuri de lucru constituite/actualizate; plan general detaliat de implementare realizat/ actualizat; plan individual lunar realizat/experti. Management tehnic si al riscurilor: instrumente asigurare management tehnic si al riscurilor de implementare elaborate/actualizate – metodologii/ proceduri de lucru si formate/formulare documente proiect elaborate/actualizate; rapoarte tehnice si raportari interne/externe realizate; documente proiect realizate/arhivate; planuri interventie si masuri prevenire/reducere/eliminare riscuri implementare elaborate. Management financiar-contabil si achiziţii publice:instrumente asigurare management financiar elaborate/ actualizate- metodologii/proceduri de lucru, formate/ formulare specifice; rapoarte financiare elaborate; cheltuieli implementare inregistrate in contabilitate; documentatii achizitii intocmite; achizitii realizate conform legislatiei aplicabile in vigoare. Monitorizare, evaluare si promovare proiect: Instrumente/metodologii/ procedure monitorizare, evaluare si comunicare/ promovare elaborate/actualizate; rapoarte monitorizare desfasurare activitati intocmite pentru experti; rapoarte evaluare evolutie/progres activitati si evaluare experti; promovare proiect si activitati desfasurate; rapoarte evaluare stadiu realizare indicatori intocmite; masuri crestere vizibilitate si asigurare transparenta proiect aplicate.

2. R2.1: 23 comunitaţi/2 judeţe informate, constientizate, sensibilizate si motivate pentru atragerea si menţinerea resurselor umane calificate în scoli defavorizate (12 din Ialomiţa si 11 din Caras Severin)

Rezultate imediate estimate:

 • 1 Strategie de informare, constientizare, sensibilizare si motivare pentru atragerea si menţinerea resurselor umane calificate în scoli defavorizate, prin participare la programe de formare si dezvoltare profesionala continua elaborata/ actualizata;
 • 1 Procedura privind organizarea si desfasurarea, în cadrul proiectului, a campaniei de informare, constientizare, sensibilizare si motivare pentru atragerea si menţinerea resurselor umane calificate în scoli defavorizate, prin participare la programe de formare si dezvoltare profesionala continua elaborata/ actualizata;
 • 1 logo si un slogan campanie;
 • 1 componenta campanie clasica realizata, formata din circa 52 sesiuni de informare, constientizare, sensibilizare si motivare pentru atragerea si menţinerea resurselor umane calificate în scoli defavorizate, prin participare la programe de formare si dezvoltare profesionala continua; circa 26 sesiuni/ judeţ/ circa 25 persoane pe sesiune x 2 judeţe;
 • 1 componenta campanie online realizata (website cu materiale de informare, constientizare, sensibilizare si motivare pentru atragerea si menţinerea resurselor umane calificate în scoli defavorizate elaborate/ actualizate continuu pe durata implementarii si pe perioada de sustenabilitate a proiectului);
 • 1 raport elaborat de evaluare a impactului campaniei clasice/ online asupra resurselor umane din scolile tinta – plan de masuri pentru atragerea si menţinerea resurselor umane calificate în scoli defavorizate, cu accent pe scolile ţinta.

 3. R2.2: 360 manageri scolari si personal didactic din învaţamântul preuniversitar identificaţi, selectaţi si menţinuţi în grupul ţinta

Rezultate imediate estimate:

 • 1 metodologie de identificare, constituire si menţinere grup ţinta în cadrul proiectului elaborata;
 • grup ţinta constituit (360 manageri scolari si personal didactic din învaţamântul preuniversitar) si mentinut pe toata durata de desfasurare a activitatilor proiectului in care este implicat, provenit din 23 scoli ţinta defavorizate - 11 din judeţul Caras-Severin si 12 din judeţul Ialomiţa

  4. R2.3: 360 manageri scolari/personal didactic din învaţamântul preuniversitar participanţi la programe de formare si monitorizaţi pe durata stagiilor de practica aferente

Rezultate imediate estimate:

Procedura organizare/desfasurare programe de formare si stagii practica desfasurate pentru dezvoltare competentel obtinute de cadrele didactice prin formare; 360 manageri scolari/personal didactic formati prin participarea la programe de formare acreditate MEN/ANC, desfasurate în 2 ani scolari: max. 24gr. curs pentru 3 programe acreditate MENCS si max. 4gr. curs pentru programul Competente antreprenoriale acreditat ANC; Rapoarte monitorizare desfasurare activitaţi formare si stagii practica; 360 chestionare evaluare impact programe formare asupra cursantilor; Rapoarte analiza/evaluare impact activitati formare si dezvoltare profesionala asupra cursantilor si a benefeciarilor educatiei, intocmite la nivel de scoala tinta si de proiect, pentru asigurare sustenabilitate; Procedura monitorizare stagii practica organizate pe baza de proiect de practica/ plan dezvoltare profesionala/plan îmbunataţire calitate educaţie si incluziune scolara; Max.360 manageri scolari/personal didactic monitorizati pe durata stagiilor de practica pentru evaluare performanţe profesionale; 1080 chestionare evaluare impact stagii practica desfasurate pe baza de plan individual activitati practice/plan individual dezvoltare profesionala/plan individual îmbunataţire calitate educatie si incluziunie scolara; Rapoarte analiza/evaluare impact stagii practica asupra cursantilor si beneficiarilor educatiei, intocmite la nivel de scoala tinta si de proiect, pentru asigurarea sustenabilitatii.

 • 5. R2.4.1: Minimum 9 mecanisme/ instrumente de monitorizare/ evaluare îmbunataţite/ dezvoltate/ actualizate

Rezultate imediate estimate:

9 mecanisme/instrumente dezvoltate/ actualizate: 1 metodologie de monitorizare a formarii profesionale continue + 1 metodologie de evaluare a formarii profesionale continue +1 metodologie de monitorizare a evoluţiei performanţei profesionale a grupului ţinta+1 metodologie de evaluare a performanţei profesionale + 1 metodologie de monitorizare a calitatii educatiei incluzive in scoli defavorizate, cu accent pe scolile tinta +1 metodologie de evaluare a calitatii educatiei inclusive in scoli defavorizate, cu accent pe scolile tinta + 1 metodologie de monitorizare a dezvoltarii capacitatii institutionale a scolilor defavorizate, cu accent pe scolile tinta +1 metodologie de evaluare a capacitatii institutionale a scolilor defavorizate, cu accent pe scolile tinta + 1 metodologie de evaluare a contribuţiei la cresterea calitaţii educaţiei si a incluziunii scolare a participanţilor înscrisi la concursul organizat si desfasurat pentru evaluarea contribuţiei la cresterea calitaţii educaţiei si a incluziunii scolare; Rapoarte analiza/evaluare rezultate aplicare mecanisme/ instrumente specifice de evaluare/ monitorizare elaborate/ dezvoltate si implementate în proiect, intocmite la nivel de scoala tinta/proiect, pentru sustenabilitate.

 • 6. R2.4.2: Min. 324 manageri scolari/personal didactic din învaţamântul preuniversitar certificaţi pentru participare la programe de formare acreditate MEN/ANC si/sau evaluaţi pentru performanţa profesionala si asigurare calitate educaţie incluziva

 

Rezultate imediate estimate:

Procedura organizare/desfasurare evaluare participanţi programe formare; 3 metodologii acordare/plata subvenţie sprijin absolvenţi programe formare/ bursa performanţa/ premii pentru calitate în educaţia incluziva ; 9 Min.324–max. 360 personal didactic/de sprijin evaluat /certificat MEN dintre care max. 72 pers. evaluate/certificate ANC; Subvenţie de sprijin acordata/platita pentru max.360 absolvenţi programe formare (150 €/pers); Bursa performanţa acordata/platita pentru max 100 absolvenţi programe formare (200 €/pers. x 50 pers/ an scolar x 2 ani scolari); Premii acordate/platite pentru max. 50 câstigatori concurs pentru contribuţia la cresterea calitaţii educaţiei si a incluziunii scolare (10 premii I a 300 €/pers + 15 premii II a 200 €/pers + 25 premii III a 100 €/pers).

 • 7. R3.1: 52 sesiuni de mentorat didactic si coching cognitiv-comportamental desfasurate cu participarea a 360 manageri scolari si personal didactic din învaţamântul preuniversitar

Rezultate imediate estimate:

Metodologie de organizare si desfasurare a mentoratului didactic pentru dezvoltare profesionala a resurselor umane din scolile ţinta; Metodologie de organizare si desfasurare a coachingului cognitiv-comportamental pentru dezvoltare personala si profesionala a resurselor umane din scolile ţinta; Strategie de dezvoltare/îmbunataţire metode si mecanisme specifice pentru desfasurarea mentoratului didactic în vederea dezvoltarii profesionale a resurselor umane din scolile ţinta; Strategie de dezvoltare/îmbunataţire metode si mecanisme specifice pentru desfasurarea activitaţii de coaching cognitiv-comportamental în vederea dezvoltarii personale si profesionale a resurselor umane din scolile ţinta; Metodologie de organizare si desfasurare a sesiunilor de mentorat didactic si coaching cognitiv-comportamental pentru dezvoltare personala si profesionala a resurselor umane din scolile ţinta; 52 sesiuni de mentorat didactic si coching cognitiv-comportamental (cca 1 sesiuni/luna x 26 luni x 2 ani implementare proiect); Rapoarte de analiza si evaluare a impactului mentoratului didactic si coachingului cognitiv-comportamental asupra dezvoltarii personale si profesionale a resurselor umane din scolile ţinta, în vederea asigurarii resurselor umane calificate, competente si motivate, capabile sa furnizeze o educaţie incluziva de calitate si în vederea îmbunataţirii calitaţii serviciilor educaţionale orientate pe nevoile beneficiarilor si ale unei scoli incluzive.

 • 8. R3.2: 52 seminarii de schimb de bune practici desfasurate cu participarea a 360 manageri scolari si personal didactic din învaţamântul preuniversitar

Rezultate imediate estimate:

Metodologie identificare/dezvoltare/ schimb BP pentru asigurare calitate educaţie incluziva si pentru facilitare dialog scoala-familie-comunitate; Ghid de BP educaţionale/manageriale pentru asigurare educaţie incluziva de calitate în scoli defavorizate; Rapoarte analiza BP utilizare resurse educaţionale/manageriale pentru asigurare calitate educaţie incluziva, aplicabile în scoli defavorizate; Studiu impact BP educaţionale/manageriale asupra calitaţii educaţiei incluzive în scoli defavorizate; Ghid BP în dezvoltare profesionala pentru asigurare educaţie incluziva de calitate în scoli defavorizate; Rapoarte analiza BP dezvoltare profesionala aplicabile în scoli defavorizate; Studiu impact BP în dezvoltare profesionala pentru asigurare calitate educaţie incluziva în scoli defavorizate; Ghid BP management educational/antreprenorial pentru dezvoltare parteneriat scoala–familie –comunitate în vederea asigurarii educaţiei incluzive de calitate în scoli defavorizate; Rapoarte analiza BP management educational/antreprenorial pentru dezvoltarea parteneriat scoala– familie–comunitate, aplicabile în scoli defavorizate; Studiu impact BP management educational/antreprenorial în dezvoltare parteneriat scoala – familie–comunitate, pentru asigurare calitate educaţie incluziva în scoli defavorizate; Studiu BP asigurare sustenabilitate intervenţii de îmbunataţire calitate educaţie incluziva si management institutional din scoli defavorizate; 52 seminarii schimb BP (cca 1 seminar/ luna x 26 luni x 2 judeţe).

9. R3.3: Platforma online funcţionala

Rezultate imediate estimate:

Procedura privind crearea si dezvoltarea platformei educaţionale online pentru sprijin profesional; Ghid administrator de utilizare a platformei educationale online pentru sprijin profesional; Ghid cursant de utilizare a platformei educationale online pentru sprijin profesional; Baza de date online cu resurse educaţionale pentru susţinerea educaţiei incluzive de calitate; Baza de date online cu resurse pentru dezvoltarea unui management instituţional antreprenorial de calitate în scoli defavorizate; Baza de date online cu bune practici pentru educaţie incluziva de calitate; 1 Baza de date online cu bune practice pentru dezvoltarea capacitaţii instituţionale a scolilor defavorizate; Forum pentru sprijinul profesional al resurselor umane din scoli defavorizate; Sesiuni online pentru dezvoltarea personala si profesionala a resurselor umane din scolile ţinta.

10. R3.4: 2 Centre de sprijin pentru dezvoltare profesionala funcţionale

Rezultate imediate estimate:

Procedura privind înfiinţarea si funcţionarea centrelor de sprijin pentru dezvoltare profesionala; 2 Centre de sprijin pentru dezvoltare profesionala infiintate (1 centru/ judeţ x 2 judeţe); 52 workshopuri pentru dezvoltare profesionala (1 workshop/ luna/ centru x 2 centre x 26 luni implementare proiect); 52 sesiuni de aplicare a mecanismelor/ instrumentelor dezvoltate/ elaborate/ actualizate/ îmbunataţite in cadrul proiectului (cca 1 sesiune/ luna x 26 luni x 2 centre); 2 programe de asistenta de specialitate acordata in cadrul centrelor de sprijin pentru dezvoltare profesionala (1 program/ centru).